Majballaden
© Leif Varmark, 2007. Tekst og melodi: Personlig version efter Christian Frederiksen, Als, 1959. Ældste kendte version: 1636 som omdigtet kristelig version. A 67.

GM 6-dans                                                                               Talesang
Node efter Folkevisen i Danmark, 1960, hefte 1, side 3.
Goddag god dag min ærlig mand
  maj vær velkommen
og må vi synge her i dag
  glædes nu ved sådan søde sommer

Sommer har vi i vort lag
vinter kommer en anden dag

Sommer har vi i vor pose
vinteren ligger i Broby mose

Nu har vi os en majbøg sat
den satte vi på pinsenat

Den satte vi så dybt i jord
at den kan stå i femten år

Den satte vi så højt i sky
at den kan ses over hele vor by

Den satte vi med god forlov
for den er groet i Suserup skov

Vor husbond er så brav en mand
han skænker af sit krus og kande

Vor madmor er så væn en viv
hun gi'r os penge fire og tyve

Hans tjenestepige og hans dreng
de gi'r os penge fire og fem
 
  Vor spillemand I ej forglemme
I gi'r ham både til fiol og strenge

Vor Askepot er nok så kæk
I gi'r ham både i pose og sæk

Hav tak hav tak du gode mand
for pengene som du os gav

Nu skal I ha så mange tak
som himlen er med stjerner besat

Nu rejser vi alle ud af jer gård
vi ønsker jer et glædeligt år

Farvel farvel i gården her
vi kommer ej mer i dette år

Nu tar vi alle til vor hat
vi ønsker jer en rolig nat

Sådan sang man, når man blev vel modtaget. Men fik man ingenting, blev balladens slutning knap så køn. Så sang man:

Men hvem som har og ikke gi'r
gid fanden støde ham op og ni'er

Men den som sover og ej vil op
gid lus og lopper de æde ham op
 
     
Kommentar 1
Ordene Majballadens tekst bliver altid tilrettet de lokale forhold. Da vi bl.a. bruger denne ballade hvert forår på Børn/Unge-balladeweekenden på Broby gamle Skole, er det naturligt at indføre Broby mose (eksisterer den?) og Suserup Skov. 
 
  Om »pinsenat«, »vor spillemand« og »vor Askepot« se kommentar 2. 

Tonerne Majballaden synges altid på en lys talesangsmelodi.
     
Kommentar 2    
Majballaden blev brugt til indsamling af penge til landsbyens majfest. Valborgsaften (30. april) hentede byens ungdom et ungt bøgetræ i skoven  og bragte det til landsbyen. Dette kaldtes »at føre sommer i by«. Man plantede det på gadejorden (landsbyens fællesareal, torvet) og pyntede det med kranse og farvede bånd. Andre steder brugte man en Majstang, som man pyntede med kranse, grønne grene og farvede bånd. Mange steder - bl.a. i Himmerland - var det skik at karle fra en anden landsby forsøgte at stjæle majtræet om natten, hvorfor ungdommen måtte våge over det. Så benyttede karle og piger lejligheden til at synge, danse og drikke m.m. hele natten, og det huede jo ikke moralens vogtere. 1572 lod en præst på Fyn majtræet omhugge om natten for at hindre de unges »hedenske Vandel«. En anden præst skød 1568 endog på et af sine sognebørn, fordi træet var rejst ved kirkeristen. Peder Palladius ivrede ca. 1543 stærkt mod disse »Vågenætter«, hvorimod han med velvilje så på hjembringelsen af »Maj«, blot det foregik om dagen. På Roskilde landemode 1560 udstedtes forbud mod vågenætterne: »Sct. Hans Nattevagt er forbuden, desligeste Valborgmesse og St. Bodils Nattevagt. Disse Vaagenætter skulde haardeligen aflyses og aflægges«.

Dagen efter på Valborgsdagen (1. maj) drog et højtideligt optog af udpyntede ryttere og heste i optog rundt til gårdene, og det var her, man sang Majballaden for at samle madvarer og penge ind til den egentlige majfest. Ryttere og karle var pyntede med grønt løv, der var en eller flere spillemænd med, og der var ofte en narrefigur, en spilopmager, en Askefis eller hvad man kaldte ham. De stak en »majgren« op i gårdens tag over porten eller døren. Også denne majridning så myndighederne ondt til. Christian VI forbød 1735 ved en Forordning bl.a. denne »Sommer i By-Riden«, »hvorved Gud fortørnes og Bonden ruineres«.
 
  I begyndelsen af 1600-tallet satte kirken et frontalangreb ind mod dette syndige Majfesteri. Præsten Peder Jensen Roskilde digtede en falsk majvise! Den er omtalt 1636 og udgivet 1646 som skillingstryk, og er muligvis foranlediget af Christian IVs reskript af 1629, der forbyder »forargelig Legen og Løben«. Dens titel lyder: »Ny Maymaanetz Sang met huilken ret sindige Christne kunde ynske sig aff deris Himmelske Herre den lystige Sommers Velsignelse til deris legemlige Nødtørftighed. Beslutet med Herrens Bøn. At sjunges som: Hoszbonde om du hjemme est, May vær velkommen etc. Vngdommen besønderligen paa Landsbyerne til Villie at bruges i Steden for den gamle Letfærdige Maymaanetz Vise. Dictet oc moduleret aff P. J. R. Prentet Aar 1646«. (Se næste side).

I helteballaden Kong Didrik og hans kæmper lader Sivard Snarensvend sig binde til et egetræ for at hjælpe sin søstersøn, der var beordret til at kæmpe mod ham, men som tabte. Da så hans fjende, kongen, nærmer sig, bliver han nervøs og rykker hele træet op med rode og går med det på ryggen op til borgen:

Dronningen står i højeloft
og ser hun ud så vide:
»Hisset ser jeg Sivard Snarensvend
han fører sommer i by«

Ældste spor af skikken er formodentlig fra 1491, hvor »Unge Folk gonge til Skow oc hugge Mey oc sætte dem for Døre, prydde met Blomster«. I år 1700 indførtes en kalenderjustering, hvor man simpelthen klippede 1.-11. maj ud af kalenderen. Nu sprang bøgen ikke mere ud inden 1. maj, og derfor flyttede man nogle steder majfesten hen til pinse eller Skt. Hans.
Illustration fra Olaus Magnus: De nordiske folks historie, 1555, 15. bog, 10. kapitel. Illustration fra Olaus Magnus: De nordiske folks historie, 1555.
 
     
Den falske majvise    
Alverdens skaber mild og blid
  hør det som vi bede
vi prise glade Aarsens Tid
  vær os alle en naadig Gud med glæde

Den Vinters tvang drev du af Land
lad Somren blid gaa os til Hand

Velkommen hid Majmaaneds Tid
Gud glæd os med en Sommer blid

Vor Skov og Mark sig fryde smukt
Valborg bær Løv og Græs med Frugt

Den lille Lærkes liflig Klang
dig lover med Majmaaneds Sang

Thi bære vi dig Maj i By
og love dig med Salmer ny

Vi pløje i vort Ansigts Sved
og aa vort Korn i Jorden ned

Fremfør vor Hænders Gjerning vel
velsign os Gud til Liv og Sjæl

Gjør tjenligt Vejret ovenfra
at Jorden Vækst og Lykke faa

Med Olden god velsign vor Skov
giv Flæsk paa Bord dit Navn til Lov

Velsign os med et frugtbart Aar
giv Korn og Kærv i Hus og Gaard

Giv Frugt på Træer i Haverne
til søden Most i Tønderne

Lad urter gro til Smag paa Mad
giv Ærter, Rødder, Kaal, Salat

Til Klæder giv Hør og Hamp og Uld
vor Krop at skjule i Hede og Kuld
 
  Dertil reger os med din Aand
vort Liv vor Lykke i din Haand

O Gud bevar vor Kristenhed
og saa vor kjære Øvrighed

Bevar vor Konge Kristian vel
og fri ham fra en blodig Krig

Vor Konge og vort Landets Raad
Gud vær med dem i raad og daad

Vort Ridder- og vort Adelsskab
Gud gjøre deres Hjerter glad

Vor Sang vi slutter endrægtelig
og Amen siger hver for sig

Det alle vi beder i Jesu Navn
vi slutter i Herrens Navn vor Bøn

(Der er mange flere vers - i alt over 30 - men det her skulle være nok. Og så er den ikke engang rigtig slut, for...)

Saa synges Fadervor:

O Fader udi Englekor
vi er dine Børn paa denne Jord

Dit Navn lad vorde helligt her
vort Liv og Levnet fjærn og nær

Guds Aand lad komme med din Fred
som og din Naades Herlighed

Ske og paa Jorden Villien ren
som og den sker i Himmelen

osv. i alt 10 vers.

Mange steder, især på Sjælland, fik »vor kjære Øvrighed« faktisk udryddet den folkelige Majballade, men i Himmerland holdt man stand.