Vendelboballaden
© Leif Varmark, 2007. Tekst: Personlig version efter anonym sanger, 1600-tallet. Melodi: Personlig version efter Ane Rasmussen (Lille Ane), Vester Broby, 1844. Ældste kendte version: Sofia Sandbergs håndskrift, nr. 36, 1622. DGF 162.

LM 2-spring                                                                                                                             Råb 1
Node efter DGF bind 11, 70/2. Melodi C 44/16:4.Og det var kong Christoffer han skriver de breve omkring
han beder alle sine mænd de møder ham på ting
  vi sender jer de ord

Og det var kong Christoffer og kærede han sin vånde:
»Nu er jeg af mit eget land både skændet og brændet«

De bønder de samled sig i skare både over mark og hede
de kejsede sig en høvedsmand Henrik Tagesøn monne han hedde

Og de red frem for Ålborgsund og frem ad de hule veje
og for da red de høvedsmænd tre de måtte vel klæde en stejle

Og de red frem ad Aggersbro og frem ad Aggersborg by
så satte de ild på kongens gård det stod så højt i sky

Og det var Henrik Tagesøn han værged sig alt så vel
ja siden han kom på sine knæ at stå slog han otte riddere ihjel

Og det var Henrik Tagesen han så sig op til sky:
»Nu rømmer vist de morsingboer og så de forrædere af Thy«

Ja først så rømmed de morsingboer og så de forrædere af Thy
og efter stod de vendelboer de ville ikke fly

Ja efter da stod de vendelboer og de ville ikke fly
de byggede sig en vognborg og derfor lod de deres liv
 
 


     
Kommentar    
Ordene Her må sangeren være noget kreativ, idet antallet af stavelser i verselinjerne spænder fra 14 til 20. Der er altså rig lejlighed til at synge relativt frit henover løb-rytmen, hvilket vil sige at fremhæve det fortællende moment på bekostning af melodirytmen.
 
  Tonerne Dette er oprindeligt Lille Anes melodi til Svejdal, som vi kender som en blød vals. Men ofte lader valse sig omforme til hopsaer, i balladesproget: puls i 3-delt takt ændres til løb i 2-delt takt.
 
     
Det nørrejyske bondeoprør 1441    
Christiern Pedersen, ca. 1520: Bønderne og Almuen her i Riget sætte dennem fast op mod hannem Kong Christoffer og Ridderskabet og mod den hellige Kirkes Personer og vilde ikke give dem deres Skat og Landgilde, som de plejede aarlig at give, men hver vilde være sin egen Herre og regere sig selv, særdeles de mest, som bo i Nørrejylland. De kaste da en Høvedsmand op fore dem, som hed Mattis Tagesøn, og gjorde dennem fast en Vognborg i Hanherred, som nu kaldes St. Jørgens Bjærg. Der de fornumme, at Kong Christoffer kom did i Landene med Ridderskabet og havde med sig alle Bispernes Folk og dertil mange Kjøbsteds-Mænd, da droge samme Bønder ind i deres Vognborg. Kongen belagde dem strax omkring paa alle Sider, men de sloge og skød ham mangen dejlig Mand fra saa godt som til forgjæves, at han havde blevet nødt til paa det sidste at drage deden med Skamme, havde han ikke, og de andre som med hannem vare, fundet paa saadan et Raad, at hver Herre, Ridder og andre gode Mænd, som havde nogre Bønder og Tjenere deriblandt, han skulde kalde samme sine Bønder ud til sig ved deres Navn og sige og love, at han vilde stande hannem for Liv, saa hannem skulde intet skade, og fly hannem Kongens Venskab igjen for det, at de havde saa daarlige sæt dennem op mod hannem efter onde Raad. Enddog dette var en falsk Fund og Raad, da var det alligevel Kongen meget godt og nytteligt og Ridderskabet, thi de finge dermed Overhaand over Bønderne, fordi de ginge siden meste Delen ud velvillige, hver til sin Husbond. Men Mattis Tagesøn og nogre andre med hannem stode siden nogen Stund mandelig, og han slog mere end femten Karle ene ihjel, siden han var skudt omkuld og stod paa sine Knæ. Han tede sig ganske mandelig som en god Hovmand, alligevel han blev slagen paa det sidste. Kongen gav sig siden storlig derfore, at de tog hannem ikke til Fange, da han var saa duelig en Mand. Siden lod Kongen henrette alle disse Bønder til Exempel og Rædsel, at de skulde ikke sætte dem mod deres Herre og Konge.   Arild Huitfeld, ca. 1600: Aar 1441 bleve Bønderne oprørske udi Nørrejylland, tilstyggede [ophidsede] af Kong Erik. De fortrykte dennem imod deres egne Husbonder og Herrer og vilde ikke give Kronen eller dem Skat og Skyld. De siges at have været 25000 stærke og have sagt, deres rette Herre levede endnu, hannem vilde de gjøre hvad de skulde. Udi i Hanherred paa St. Jørgens Bjærg ikke langt fra Aagaard 5. Nonas Maji skete et Slag, hvor Herr Eske Brok for hans Haardhed imod Bønderne blev ihjelslagen af dennem og huggen i Stykker, og en af de bajerske Øverster blev slagen; 12 Herremænd bleve fangne, dennem lod Henrik Tagesøn, som var en af Danmarks Raad og kong Eriks Parti, halshugge. Den udvalgte Konge for saadan deres Modvillighed foraarsagedes at give sig udi Rustning. Andet Slag de gjorde skete tredje Pintsedag, 8. Idus Junii, da vandt Kongen og Ridderskabet, Johannes Brok, Ridder, blev slagen paa Kongens Side, Bøndernes Høvedsmænd bleve fangne: Herr Henrik Tagesøn (som førte en sort stige udi et gult felt), Helli Holst, Herluff Holst, Anders Holst, som med 6 andre bleve lagte paa Stejler. Af den gemene Mand blev 600 slagne, andre vilde sige 1800. De andre bleve jagne udi Flugten, somme toges til Naade, men maate løse dem paa det yderste. Dette slag siges saaledes at være tilgangen: Bønderne havde slaget en Vognborg omkring dem paa et højt Bjærg, saa at Rytterne turde dem ikke anfalde. Omsider drog nogle Herremænd til, og hver lovede sine fri for det Oprør, om de herefter hørsommeligen vilde svare dem. Derover formindskedes Bondehoben, og paa det sidste skal Hertugen have sat ned til dennem og gjort det Nederlag, fornævnt staar.

Erik Arup, 1925: 12. juni klædte Henrik Tagesen hjul og stejle i Aalborg. Skarpt svarede kong Erik paa rigsraaders beskyldning for, at det var ham, som havde fremkaldt bondeoprørene: »nej, aarsagen er jeres store overvælde og uredelighed, saa at I ingen tilsteder hverken billighed eller ret, jeres utroskab, overdaadighed og jeres umilde gerrighed, saa at I for gods og penges skyld hverken sparer gud, den hellige kirke, eders rette herrer eller kronen, borgere eller bønder eller indvaanere, men at I saa begærligt indkræver uden al barmhjertighed, saa at alle de, som I har under jer, fordærves for jeres uredelige regimentes skyld, hvorfor de da gerne vil være fri for jer, og derfor har jeres eget folk og bønder rejst sig mod jer.«