Kort: Magleby ved Skælskør. Myse-Ellen Biografi
© Leif Varmark, 2007.
Harald V. Fiedler. Foto fra www.kb.dk - Det kgl Biblioteks portrætsamling.
  Ellen Nielsdatter, 1772-1855, husmandskone, Magleby ved Skælskør, Sorø amt. Også kaldet Myse-Ellen. Proprietær Harald V. Fiedler besøgte gentagne gange Lille Ane og optegnede hendes sange og ballader, som han i 1847 indsendte til B. S. Ingemann, der sendte dem videre til Svend Grundtvig. Der findes intet billede af hende.  
  Biografi 1 (Brev af 2. april 1847 fra H. V. Fiedler Til B. S. Ingemann:) Høivelbaarne Hr. Etatsraad B. S. Ingemann.Ridder af Dannebroge. Nedenstaaende ere de mærkeligste af det store Antal Sange, som jeg i Løbet af flere Aar af og til har faaet gl. Ellen – i Sognet bekjendt under Navnet Myse-Ellen – til at synge for mig. Barnefødt i Tjæreby Sogn kom hun tidligt til Nabosognet Magleby, tjente paa Sevedø indtil hun blev gift med en Huusmand i Magleby og har opholdt sig der indtil hun efter Mandens Død, i en højere Alder kom i Sognets Fattighuus hvor hun endnu lever 75 Aar gammel. Efter hendes Forklaring har hun aldrig været (bosat) uden for Sognet og ei seet andre Kjøbstæder end Skjelskør. Sangene siger hun at have lært af en forlængst paa Stigsnæs afdød Kone ved Navn Maren Bondefogeds, deels af Viseblad; men hendes Udsagn om, hvilke der ere kommet til hende ved Overlevering, og hvilke ved Trykken ere – saa har jeg bemærket – ikke til at forlade sig paa. Hendes Fatteevne har vist stedse været ringe, og hun ved kun sjælend at kunde gjøre Rede for et eller andet forekommende dunkelt Sted i Sangene; paa Spørgsmaal af den Art, svarer hun ”Ja, det ved jeg ikke, jeg kan kun synge”.

Forøvrigt er hendes Kharakteer høist agtværdig og hendes Vandel har været reen. Hendes Stemme er, den høie Alder til Trods endnu meget stærk, og hun foredrager Sangene i ægte sjællandsk Bondedialekt, dog paa de høieste Aar ikke uden nogen Usikkerhed baade i Melodi og Ord. Jeg har bestræbt mig for at gjengive disse saa tro som muligt for at bevare det originale Præg, men jeg har dog haft og har, dertil ledet ved hendes egen Usikkerhed, ikke kunnet undgaa at bortskjære, eller tilføie et Ord, hvor dette har ladet sig gjøre uden Indflydelse paa Grundtonen. Efter bedste Evne har jeg sat Melodien i Noder med hvilke der imidlertid ved bedre Musikkyndige vistnok bør foretages Forandringer.

De obsionne blandt Ellens Viser, hvoraf en ældre, for hvilken hun har særegen Forkjærlighed, er ret humoristisk, bære et nyere Præg, og forekommer mig formedelst de deri forekommende platte Udtryk, ikke at have noget Krav paa Opbevaring.

Jeg slutter disse Optegnelser med den Bemærkning, at Sang og Syngelyst meget har aftaget mellem Almuen; de fleste vilde gjerne høre dem, men Ingen lægger sig efter selv at synge (NB. jeg taler kun om den mig bekjente Omegn). De sige: ”Naar Ellen døer, faar vi ingen Sang meer,” og jeg tror, at de faar Ret i, at den her vil forstumme og saa har Sangen med Tiden kjendelig forandret sig. De gamle Sange (Truelses Døtre undtagen) kimser man ad, og undrer sig over, at jeg ofte har bedt Ellen til mig, for at faae netop dem, medens man helst lytter til de nyere Fabrikata; - og Pigen ved Rokken eller Malkespanden giver enten en som Nr. XIV [Det var paa Christianshavn] eller en munter Dandsemelodie. Men det er i sig selv naturligt, at man helst bevæger sig i Nutiden, mindre heldigt, at man altfor meget lader sig paavirke af Moden, der alt mere og mere bliver Almuens Tyran.

Maatte disse Sange have nogen Interesse for Deres Høivelbaarenhed, vil det saare meget glæde

Deres ærbødige og hengivne gamle Elev.
Har. V. Fiedler, Sevedø d. 1. Mai 1847.
 
 
  Biografi 2 Tjæreby sogns kirkebog 1772 (Dåbslisten): »Dom. 6 a Trin. Niels Mortensen Gdm [gårdmand] i Tiustofte og Maren Christiansdatter deres Barn Ellen båren af Mandens Søster Maren Mortensdatter af Magleby. Faddere Hans Hansen, Jens Nielsens Kone i Tiustofte, Kristen Skrædders Kone i Lundby og Ole Mortensen i Magleby.«

Ellen var sikkert tredjeældst i en børneflok. Kom tidligt til Magleby sogn. Hun blev konfirmeret 18 år gammel og boede da hos Peder Pedersen i Østerhoved.

Magleby sogns kirkebog 1802: »11. marts er lyst til Ægteskab for Ungkarl Hans Christensen og Pigen Ellen Nielsdatter, begge her af Sognet. Forlovere Husmand Ole Nielsen af Nyholm og Husmand Peder (...) af Magleby. Ægteviede d. 28. Maj.«

Ang. ægteskabet og dets børn nogen usikkerhed. I Magleby kirkebog optræder på den tid flere under navnet Hans Christensen. 10. august 1827 dør Hans Christensen, »Husmand i Søhuse 50 Aar.«

Myse-Ellen dør 1. november 1855 »83 Aar gammel af Alderdomssvaghed«. (Magleby kirkebog.)

Magleby sogns fattighus, hvor Myse-Ellen boede. Nu restaureret.
Magleby sogns fattighus, hvor Myse-Ellen boede. Nu restaureret.
 
 
  Repertoire  
  Sidsel Viddelvand
De to søstre
Jomfru Thorelille
Hr. Truels'es døtre
Terningspillet
Kirsten Stalddreng
Fjantes vise (Fantegutten)
og flere