Mette Johanne Jensdatter, Skovby. Mette Johanne Jensdatter Biografi
© Leif Varmark, 2008.
Evald Tang Kristensen, ca. 1870.
  Mette Johanne Jensdatter, 1808-1885, Skovby, Gjellerup sogn, Ringkøbing amt. Evald Tang Kristensen besøgte hende i 1869.  
Kort, Skovby. Biografi 1. Mette Johanne Jensdatter er gift med Kristen Andersen Hus i Skovby, Gjellerup-Sogn. De sidde paa Aftægt, men eje dog et lille Hus. Hun har glemt mange af sine Viser og har havt Betænkeligheder ved at synge for mig. (Evald Tang Kristensen: Jyske Folkeminder, bind 1, 1871, side XXI).
 
 
  Biografi 2. Mette Johanne Jensdatter var af lignende Medgjørlighed, hendes Mand dog ikke, og derfor sendte hun Bud til mig, naar han ikke var hjemme, og tilsagde mig da, hvad hun vidste. Hun var saaledes den første, der tilsagde mig Visen om Barnemordersken. (Evald Tang Kristensen: Jyske Folkeminder, bind 11, 1891, side 340).
 
 
  Biografi 3: Dernæst opsøgte jeg samme Sommer Kristen Huses Kone Mette Johanne Jensdatter i Skovby. De boede i et lille Hus oppe ved Vasen, og det laa ikke ret langt øst for Busk Skole. Manden var Hjulmand og havde før ejet en Gaard i Vraa, vestligst i Sognet, men havde afstaaet den til sin eneste Søn, og kjøbt sig det Hus, og saa nød han tillige Aftægt fra Gaarden. Da han nu var bleven gammel, kunde han ikke gjøre ret meget ved professionen, og det kneb en hel Del for dem med Udkommet. En lille datter af Sønnen havde de taget til dem, og hun kom til at gaa i Skole hos mig. Det var en udmærket rar lille Pige, og jeg mindes hende saa tydeligt fra hendes Skoletid. Hun var ogsaa glad ved sin Lærer, og Forholdet har da udviklet sig saadan i Tidens Løb, at hun nu er bleven min Kone. Saa underligt kan det gaa til i Verden. Det tænkte jeg rigtig nok ikke paa, den Gang jeg gik hen til Mette Johanne og talte med hende, at hun skulde blive min Kones Bedstemoder, og det var ogsaa langt fra hendes Tanker. Da jeg en Dag i Skolen opfordrede Børnene der til at fremsige mig nogle Rim og Remser og fortælle mig noget, de havde hørt hjemme, kom den lille Kirsten Marie med Verset om Vinterens Komme:

Først kommer æ Viiv,
saa kommer æ Vet
saa kommer æ Sandegret o. s. v.,

og hun fortalte mig paa mit Spørgsmaal derom, at det Vers havde hendes Bedstemoder lært hende. Det var da intet Under, at jeg ønskede at faa noget mere at vide. Hun og hendes Mand hørte rigtig nok til Missionsfolkene, og Kristen Hus var endog meget ivrig, saa jeg kunde nok tænke, han vilde fordømme sligt. Men vi kom heller ikke ind paa det gamle, naar han var til Stede. Konen var i det hele ret meddelsom, men da Forholdene der i Hjemmet som Følge af det allerede sagte var noget vanskelige for mig, saa fik jeg naturligvis ikke nær saa meget, som jeg under mere heldige Forhold kunde have faaet. Vi skulde jo næsten stjæle os til at faa Afhøringen i Gang. Hun sang den kostelige Vise om Barnemordersken, som jeg nu for første Gang hørte, foruden flere, der blev trykte i J. F. I. (Evald Tang Kristensen: Minder og Oplevelser, bind 2, 1924, side 62-63).
 
 
  Repertoire  
  Elveskud
Svigermorballaden
Moderen under mulde
Kvindemorderen
Palles juleøl
Karl og Rigmor
Troskabsprøven
Barnemordersken
med flere...
 
 
  Mette Johanne Jensdatter, Skovby.